rW1pCOXdv7QBEOnEit4D סביבות ייעוץ

 פרוייקטים   //  

 
Show More

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

לתכנן בסביבה טובה 

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

סקר היסטורי ותכנית דיגום -מקורות

חברת מקורות מקימה מתחם הדרכה חדש בשטחה ונדרשת לבדיקות זיהום קרקע. לשם כך ביצענו סקר היסטורי אשר נחתם בתכנית דיגום שאושר ע"י המשרד להגנ"ס