top of page
סקרים אקולוגיים

ביצוע סקרים אקולוגיים, סקרי טבע עירוניים.

אנו מבצעים סקרי טבע עירוניים המשמשים ככלי למידת השפעה של תכניות בניין עיר על ערכי טבע ולשם המלצה צמצום ההשפעה ופעולות שיקום נופיות וסביבתיות. 

הסקרים נערכים ע"י אקולוג וע"י צוות המשרד, ע"פ הנחיות הרשויות המקומיות והמשרד להגנ"ס. 

כמו כן מבוצעים על ידינו ליווי תב"עות, תכניות מתאריות ותהליכי תכנון הדורשים תסקירים, סקרים וליווי סביבתי תוך ניתוח היבטים אקולוגיים, סקירת תכניות טבע עירוני וביצוע סקרים נקודתיים. 

כתיבת תכניות לצמצום הדבקות בלישמניה עורית (שושנת יריחו)

 בפרוייקט צמצום לישמניה המועברת באמצעות שפני סלע, פרוייקט אותו אנו מבצעים עם רשויות מקומיות בתמיכה ממשלתית. אנו מבצעים מיפוי תשתיות טבעיות נדרשות עבור כל סקר וניתוח השפעות הצפויות מביצוע פרוייקט, בהיבטים שונים על הסביבה הטבעית.

בשנים האחרונות חל גידול בתופעה של העברת טפיל הלישמניאזיס ( הגורם לשושנת יריחו) באזורי תפוצת שפני הסלע ברחבי הארץ. הטיפול מתבצע ע"י צמצום בתי הגידול של שפני הסלע המצויים בסמוך ליישובים.  שפן הסלע הינה חיית המאגר לטפיל הלישמניה המועבר באמצעות עקיצת זבוב החול. כתיבת התכניות כוללות סקרים למיפוי בתי גידול המלצות לפעולה וחישוב עלויות. התכניות מלוות בד"כ ע"י רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה. 

בהמשך לכתיבת התוכניות אנו  מייעצים תוך ביצוע העבודות. 

להמשך קריאה בנושא מניעת לישמניה עורית (שושנת יריחו)

bottom of page