top of page

תכנון סביבתי //

תכנון סביבתי:  תכנון עיר ואזור בהיבטים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, ליווי תכניות מתאר, תכניות בניין עיר (תב"ע) היתרי בנייה וביצוע 

עריכת תסקירי השפעה על הסביבה, ליווי צוות התכנון בתחומי איכות הסביבה ברמות התכנון השונות. אנו שותפים לכתיבת תכניות אב, תכניות מתאריות ותכנית בניין עיר (תב"ע) ביישובים ובערים וכן מבצעים כתיבת חוות דעת סביבתיות. תהליך ייעוץ סביבתי לתכניות, כולל ניתוח היבטים מגוונים של ההשפעות הסביבתיות שבין אזור התכנון לסביבתו. אנו שותפים בתכנון תשתיות, שכונות, מרכזי מסחר ואזורי תעשייה ובוחנים את ההשפעות ההדדיות הקשורות לחלופות המוצעות.  חוות הדעת יכילו בד"כ היבטים של איכות אוויר, אקולוגיה, אקוסטיקה, פסולת בניין, שפכים, תצפות ונצפות, זיהום קרקע.   חוו"ד סביבתית כוללות המלצות והנחיות לטיפול בכל פרק באופן שיאפשר מתן היתר ותפקוד אופיטמלי מבחינה סביבתית. 

חוות דעת סביבתיות עבור מגרסות ניידות :

משרדנו מתמחה בתחום ההשלכות הסביבתיות של מגרסות ניידות באתרי בנייה. חו"ד המוגשת, עבור רישוי מגרסה ניידת כוללת הנחיות לצמצום השפעות סביבתיות בהיבטים של איכות אוויר, אבק ורעש ומנחה את הקבלנים לשימוש באופן המצמצם השפעות אלה. 

bottom of page