top of page
אקוסטיקה - חו"ד לתכנון ותסקיר אקוסטי להיתר

חו"ד אקוסטיות נכתבות על ידינו במסגרת ליווי תכנון. ברמת תסקיר אקוסטי וכן עבור ביצוע תב"ע. את הפרוייקט מלווה יועץ אקוסטי עד אישור התכנית/ קבלת היתר בנייה. חו"ד כוללות ניתוח המצב הקיים, בחינת השפעת המצב המוצע שעל פיהן מוצעות הנחיות  מתאימות. 

bottom of page