rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
אקוסטיקה - חו"ד לתכנון ותסקיר אקוסטי להיתר

חו"ד אקוסטיות נכתבות על ידינו במסגרת ליווי תכנון. ברמת תסקיר אקוסטי וכן עבור ביצוע תב"ע. את הפרוייקט מלווה יועץ אקוסטי עד אישור התכנית/ קבלת היתר בנייה. חו"ד כוללות ניתוח המצב הקיים, בחינת השפעת המצב המוצע שעל פיהן מוצעות הנחיות  מתאימות. 

סביבות ייעוץ ותכנון       אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ולתכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il