rW1pCOXdv7QBEOnEit4D סקרי קרקע | svivot-consulting
אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

סקרי זיהום קרקע וסקר היסטורי לאתר, ליווי חקר קרקע, דיגומים, ושיקום קרקעות מזוהמות

סקרי קרקע נדרשים במקרים של הכשרת קרקע לחקלאות או למגורים, בעת חשד לדליפת חומרים מזהמים, באזורי תעשייה ובמתקנים צבאיים. מטרת סקרי הקרקע לשלול אפשרות לזיהום הקרקע, לתחום את הזיהום אנכית ואופקית, ולהצביע על אופי הטיפול בקרקע ע"פ ממצאי הסקר. אנו מבצעים את  שלבי הבדיקה ע"פ נהלי המשרד להגנת הסביב: ביצוע סקר היסטורי הנחתם בתכנית דיגום קרקע ובהמשכו ביצוע סקר קרקע, פינוייה ושיקומה. 

  • סקרים היסטוריים

  • תכניות דיגום

  • ליווי דיגומים

  • שיקום קרקעות מזוהמות

קישורים:

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

לתכנן בסביבה טובה