rW1pCOXdv7QBEOnEit4D נספחי אשפה ותכנון מערך פסולת עירוני
פסולת: ,תכנון חדרי אשפה ,ניתוח הנדסי ונספח אשפה למגורים, מסחר  ותעשייה

במסגרת בנייה מתוכננת , נדרש היזם להציג נספח אשפה לפרוייקט. כאשר הפרוייקט גדול מבחינת היקפו או כאשר קיימת בנייה לייעודי מסחר ותעשייה יש צורך לבצע ניתוח הנדסי של כמויות האשפה הצפויות בפרוייקט.            למשרד ולעומד בראשו נסיון רב בתחום תכנון פסולת עירונית, בכתיבת תכניות אב לפסולת, תכניות התייעלות לרשויות מקומיות ובכתיבת נספחי אשפה לבינוי.   אנו מבצעים נספחי אשפה עבור מגורים, מסחר ותעשייה. ביצוע נספח אשפה כולל ליווי מלא של יועץ אשפה והגשת נספח אשפה לאישור הרשות המקומית. על פי רוב הליווי כולל פגישות עם צוות התכנון ועם הגורם המאשר ברשות המקומית  עד אישור התכנית.  

בנוסף אנו מתכננים מערכי פסולת ברשויות מקומיות, כותבים תכניות אב לטיפול בפסולת ומלווים רפורמות תפעוליות להתייעלות ולחסכון בתחום זה ברשויות המקומית. 

הנחיות אשפה מרחביות, רמת גן 
הנחיות אשפה מרחביות, עיריית תל אביב 
הנחיות עיריית ירושלים לאצירת אשפה

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il