top of page

חו"ד סביבתית (דוח סביבתי) לשם קבלת רישיון עסק להפעלת מגרסות באתרי בנייה וחציבה 

גריסה באתר הבנייה, היא פתרון כלכלי ובתנאים מתאימים מהווה אף פתרון סביבתי אופטימלי עבור עודפי חציבה. באמצעות גריסה באתר, מתאפשר שימוש חוזר בעודפי העפר לשם מילוי בשטח הפרוייקט או בפרוייקטים אחרים וכן מתאפשרת הקטנת נפח פינויים והפחתת סבבי פינוי, במקרה של פינוי העודפים לאתר חיצוני. רשויות מקומיות ברחבי הארץ דורשות רשיון מיוחד להפעלת מגרסה המלווה בחוות דעת סביבתית. 

אנו כותבים חוות דעת סביבתית לשם הפעלת מגרסה באתרי בנייה. דו"ח סביבתי למגרסה נדרש ע"י מחלקות רישוי עסקים, או מחלקות איכות סביבה כחלק מבקשות לרישיון עסק. כתיבת דו"ח סביבתי עבור הפעלת מגרסה ניידת, (חוו"ד סביבתית) מבוצעת בהנחיית הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית וע"פ תקנות המשרד להגנת הסביבה, בעניין רעש ואיכות אוויר.

רעש טיפוסי של מגרסה מגיע עד לכ 100 דציבל ולפיכך מהווה מקור רעש משמעותי למבנים רגישים (מגורים ומבני ציבור) המצויים סביב אתר הגריסה.  

במסגרת חו"ד למגרסה ניידת, נבחנים האמצעים הדרושים להפחתת נזקי האבק ("דיכוי אבק") באמצעות הרטבה וערפול וכן אמצעים להפחתת רעש הנובע מעבודה עם מגרסות. 

חוות סביבתית עבור מגרסה ניידת

בין לקוחותינו

bottom of page