top of page
transp_s_logo.png

 אנו מספקים מענה לעשרות רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה החברה מתחמה בתחומי ההתעיילות האנרגטית, תכניות טיפול בפסולת לרשויות, בהגשת קולות קוראים ובניהול פרוייקטים בתחומי איכות הסביבה. אנו כותבים תכניות כלכליות בתחומי איכות הסביבה, בתחומי האנרגיה המתחדשת, הפסולת לסוגיה ושותפים בפרוייקטים ממשלתיים לאיכות סביבה כתמיכות להפחתת פליטות, להתייעלות בתחומי האנרגיה ברשויות מקומיות ועוד. 

bottom of page