rW1pCOXdv7QBEOnEit4D

 באמצעות חברת "סביבות פרוייקטים בע"מ" העובדת בצמוד למשרד "סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי" אנו מספקים מענה לעשרות רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה החברה מתחמה בתחומי ההתעיילות האנרגטית, תכניות טיפול בפסולת לרשויות, בהגשת קולות קוראים ובניהול פרוייקטים בתחומי איכות הסביבה. אנו כותבים תכניות כלכליות בתחומי איכות הסביבה, בתחומי האנרגיה המתחדשת, הפסולת לסוגיה ושותפים בפרוייקטים ממשלתיים לאיכות סביבה כתמיכות להפחתת פליטות, להתייעלות בתחומי האנרגיה ברשויות מקומיות ועוד. 

סביבות ייעוץ ותכנון       אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ולתכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il