top of page
מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

יצירת שכבות ממ"ג והצגת נתונים ע"ג מפות. 

הצגת החקירה הסביבתית נעשית בסביבת GIS וכלי זה הינו חלק מרכזי בעבודתנו.

שימוש בכלי ממ"ג להצגת שילוב של מידע הנאסף מהשטח, הצגת מגבלות סטטוטוריות מאפשרים לצוותי תכנון ולבעלי עניין לקבל תמונת מצב רחבה ולהטמיע את מסקנות החקירה הסביבתית באמצעות תוכנות שרטוט ותכנון.  

תוצרי סקרים אקולוגיים, המוצגים באמצעות שכבות GIS, שילוב של מפות ערכיות אקולוגיות וקביעת אזורי חיץ, מאפשרים למתכננים וליזמים לפעול נכון יותר באזורים רגישים וליצור שיח עם גופי תכנון נוספים. 

הצגת סקרי שימושים באמצעות שכבות GIS מאפשרת הבנת מגבלות התכנון ומאפשרת יצירת חלופות תכנון מדוייקות יותר תוך צמצום מטרדים סביבתיים והיא מאפשרת צמצום ניכר בזמן ובמשאבים.  

bottom of page