rW1pCOXdv7QBEOnEit4D

תכנון סביבתי //

תכנון סביבתי
תכנון סביבתי:  תכנון עיר ואזור בהיבטים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, ליווי תכניות מתאר, תכניות בניין עיר (תב"ע) היתרי בנייה וביצוע 

אנו שותפים בצוות התכנון כיועצים סביבתיים. ומלווים את צוות התכנון בתחומי איכות הסביבה ברמות התכנון השונות. אנו שותפים לכתיבת תכניות אב, תכניות מתאריות ותכנית בניין עיר (תב"ע) ביישובים ובערים וכן מבצעים כתיבת חוות דעת סביבתיות. תהליך ייעוץ סביבתי לתכניות, כולל ניתוח היבטים מגוונים של ההשפעות הסביבתיות שבין אזור התכנון לסביבתו. אנו שותפים בתכנון תשתיות, שכונות, מרכזי מסחר ואזורי תעשייה ובוחנים את ההשפעות ההדדיות הקשורות לחלופות המוצעות.  חוות הדעת יכילו בד"כ היבטים של איכות אוויר, אקולוגיה, אקוסטיקה, פסולת בניין, שפכים, תצפות ונצפות, זיהום קרקע.   חוו"ד סביבתית כוללות המלצות והנחיות לטיפול בכל פרק באופן שיאפשר מתן היתר ותפקוד אופיטמלי מבחינה סביבתית. 

חוות דעת ודוח סביבתי למגרסה ניידת
אנו כותבים חוות דעת סביבתיות ודוחות סביבתיים עבור מגרסה ניידת בכל רחבי הארץ
גשר מעל כביש 4
תמונה וואדי גוז תכנית מתאר
ליווי איכות סביבה לתב"ע
חו"ד סביבתית לתב"ע לשכונת עראב-א-סווחרה בירושלים. היזם : הרל"י. המתכנן: אלי רכס אדיכלים (שם אד' משה מגן ואלי רכס)
חו"ד לתב"ע תיירות והסעדה
חו"ד הכוללת ניתוח השפעות סביבתיות , איכות אוויר, נצפות ותצפות, אקוסטיקה, וכיו"ב, עבור מתחם הסעדה, תיירות ומגורים במושב במוא"ז מטה יהודה
חו"ד סביבתית , תעסוקה מסחר ומגורים
ברמת בית שמש, אדריכל:יחיאל צוברי, היזם: האחים אום בע"מ.
הגשת חו"ד סביבתית להיתר הכוללת ניתוח השפעות סביבתיות וביניהן: איכות אוויר, אקוסטיקה, פסולת,
שפכים ועוד
חוד סביבתית משרדים ומסוף תחבורה
לבניין נאות אחיסמך בשכונת אחיסמך, לוד.
הבניין כולל משרדים ומסחר, מסוף תחבורה. נדרשה חו"ד סביבתית לשלב ההיתר וליווי בוועדות העירייה. כולל נספחים נוספים- עקרונות בנייה ירוקה ותכנון אקוסטי
הדמיות באר שבע אום טוואר
Show More

חוות דעת סביבתיות עבור מגרסות ניידות :

משרדנו מתמחה בתחום ההשלכות הסביבתיות של מגרסות ניידות באתרי בנייה. חו"ד המוגשת, עבור רישוי מגרסה ניידת כוללת הנחיות לצמצום השפעות סביבתיות בהיבטים של איכות אוויר, אבק ורעש ומנחה את הקבלנים לשימוש באופן המצמצם השפעות אלה. 

סביבות ייעוץ ותכנון  

אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

לתכנן בסביבה טובה 

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ולתכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

הדמיות באר שבע אום טוואר