rW1pCOXdv7QBEOnEit4D
 
 
 תכנון סביבתי: תסקירי 
השפעה על הסביבה, תכניות אב ותכניות מתאר 

פרוייקטים - Recent Projects

 
Get In Touch    צור קשר
 

 שירותי ייעוץ סביבתי :

  • ייעוץ סביבתי, כתיבת תסקירי השפעה מתן ייעוץ סביבתי, בנושאי ממשקים אקולוגיים ופסולת. 

  • ליווי תכנון, תכניות מתאר, תב"ע והיתר.

  • חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

  • כתיבת מסמכים סביבתיים, נספחים להיתרים ולמבני תעשייה. 

  • ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

  • ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.

סביבות ייעוץ ותכנון  

אודי בר לבב, יועצים סביבתיים

בע"מ

לתכנן בסביבה טובה 

פרופיל חברה 

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי,

רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il

דיור מוגן רמת מוצא

ליווי תב"ע והגשת נספח סביבתי להקמת דיור מוגן ברמת מוצא, ירושלים