rW1pCOXdv7QBEOnEit4D סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי, חוו"ד סביבתיות, תסקירי השפעה על הסביבה
 
 
סקרי קרקע
 
 
 תכנון סביבתי: תסקירי 
השפעה על הסביבה, תכניות אב ותכניות מתאר 

פרוייקטים - Recent Projects

 
Get In Touch    צור קשר

 שירותי ייעוץ סביבתי :

  • ייעוץ סביבתי, כתיבת תסקירי השפעה מתן ייעוץ סביבתי, בנושאי ממשקים אקולוגיים ופסולת. 

  • ליווי תכנון, תכניות מתאר, תב"ע והיתר.

  • חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

  • כתיבת מסמכים סביבתיים, נספחים להיתרים ולמבני תעשייה. 

  • ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

  • ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.

סביבות ייעוץ ותכנון - אודי בר לבב 

יועצים סביבתיים

אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל
סביבות

סביבות ייעוץ, משרד לייעוץ ותכנון סביבתי, רח יד חרוצים 10, בניין G1 ירושלים,  9342148

טל: 02-5612574, פקס: 153-25612574  mail@svivot.co.il